หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 138,333 ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60 เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60 เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 30/06/2560 14:36 น. จำนวนผู้เข้าชม 235 PRINT

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 3 ราย

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมิน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นางสาวศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ สสร.
2. นายอภิวัฒน์ คล่องนาวา           ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ      กสพ.
3. นายเมธวัจน์ รุ่งศิริวรพงศ์           ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ   ศวฝ.

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง