หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 141,471 สส. จัดโครงการสัมมนา “การบริหารผลการปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐”

สส. จัดโครงการสัมมนา “การบริหารผลการปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐”
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 30/04/2560 19:39 น. จำนวนผู้เข้าชม 208 PRINT

สส. จัดโครงการสัมมนา “การบริหารผลการปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐”

        กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานสัมมนาเพื่อสรุปผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ลองบีช การ์ด้น โฮเทล แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน

        กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง “แนวทางการสร้างความตระหนักรู้การมีส่วนร่วมของประชาชน และการเสริมศักยภาพต่อการดำเนินงานของประเทศไทยตามความตกลงปารีส” กิจกรรมตอบแบบสำรวจของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง “การสำรวจปัจจัยความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร” นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัล คนดี ศรี สส. และมอบเกียรติบัตรแก่เครือข่ายภาครัฐต่อต้านทุจริต พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนคู่มือการปฏิบัติงาน และการบรรยายในหัวข้อ “สื่อสารอย่างไรให้โดน” โดย อาจารย์ สุดปฐพี เวียงสี

 

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง