หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 141,469 สส.มอบโล่เกียรติคุณ G - Green ระดับประเทศให้กับสถานประกอบการ และโรงแรมที่ผ่านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สส.มอบโล่เกียรติคุณ G - Green ระดับประเทศให้กับสถานประกอบการ และโรงแรมที่ผ่านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 21/04/2560 19:13 น. จำนวนผู้เข้าชม 196 PRINT

สส.มอบโล่เกียรติคุณ G - Green ระดับประเทศให้กับสถานประกอบการ และโรงแรมที่ผ่านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 5 และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้เน้นการสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน นอกจากนี้ในยุทธศาสตร์ 20 ปี ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบายรัฐบาล และเพื่อเป็นการเชิดชูและประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการและสถานบริการที่มีกระบวนการผลิตและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการและสถานการประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ G – Green ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น จึงได้จัดงานมอบโล่ตราสัญลักษณ์ G – Green การผลิตและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยกำหนดรางวัลเป็น 3 ระดับ คือ ระดับทอง (ดีเยี่ยม) ระดับเงิน (ดีมาก) และระดับทองแดง (ดี) แบ่งออกเป็น ภาคการผลิต จำนวน 35 แห่ง ประกอบด้วย ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จำนวน 9 แห่ง ระดับดีมาก (G เงิน) จำนวน 16 แห่ง และระดับดี (G ทองแดง) จำนวน 10 แห่ง ภาคการบริการ จำนวน 60 แห่ง ประกอบด้วย ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จำนวน 26 แห่ง ระดับดีมาก (G เงิน) จำนวน 18 แห่ง และระดับดี (G ทองแดง) จำนวน 16 แห่ง และภาคการบริโภค จำนวน 71 แห่ง ประกอบด้วย ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จำนวน 51 แห่ง ระดับดีมาก (G เงิน) จำนวน 6 แห่ง และระดับดี (G ทองแดง) จำนวน 14 แห่ง โดยมีนายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
        นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายในหัวข้อ “อนาคตแนวโน้ม “ธุรกิจสีเขียว” Green Business Trend” และการอภิปรายแลกเปลี่ยน แนวทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากผู้แทนกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอ ไม้และจักสาน ผลิตภัณฑ์เซรามิก และผลิตภัณฑ์สบู่ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 150 คน
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง