หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองส่งเสริมและสนับสนุนองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,279

การสัมมนาเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อม 26-27 กรกฎาคม 2559
วันที่ประกาศ : 11/07/2016 16:07 น. จำนวนผู้เข้าชม 269

การสัมมนาเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อม
วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา

          การตัดสินใจเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ ต่างๆในโลกปัจจุบันจำเป็นที่จะต้องพิจารณาปัจจัยสภาวะแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญ มิได้พิจารณาแต่ประเด็นด้านสังคมและเศรษฐกิจเท่านั้น ขึ้นอยู่กับประเภทลักษณะ รวมถึงสถานที่ตั้ง และขนาดของแผนงานและโครงการเหล่านั้นด้วย ทั้งนี้ นักวิชาการและนักจัดการได้พัฒนาเครื่องมือ และวิธีการต่างๆมากมายเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้นักตัดสินใจ สามารถตัดสินใจได้อย่างมีคุณภาพ ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การจัดให้มีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น
          สำหรับประเทศไทยก็เช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ยอมรับเอาเครื่องมือเหล่านี้มาปรับใช้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 ปีแล้ว  โดยเฉพาะการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการปรับปรุงกฎ ระเบียบต่างๆให้เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ก็ยังพบว่าสถานการณ์การตัดสินใจดำเนินโครงการต่างๆ หลายโครงการในประเทศไทย ทั้งโครงการระดับประเทศและโครงการระดับท้องถิ่น ก็ยังต้องเผชิญกับภาวะความขัดแย้ง และคัดค้านจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงผู้คนในหลายภาคส่วนในสังคม บ่อยครั้งที่เรียกร้องให้รัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้นเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาลที่ดี ทำให้ประเทศไทยมีพัฒนาการด้านการมีส่วนร่วมเพื่อการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นเวลานาน มีกรณีตัวอย่างที่น่าเรียนรู้ไม่น้อย เช่น กรณีป่าชุมชน กรณีโครงการพัฒนาเขื่อนขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งหลายกรณีสามารถเป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและสภาพแวดล้อมต่างๆของประเทศได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหากพิจารณาในเขตภาคใต้  พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อชุมชนได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในทศวรรษที่ผ่านมาได้พัฒนาการมีส่วนร่วมเพื่อการตัดสิใจด้านสิ่งแวดล้อมต่อโครงการนโยบายสาธารณะต่างๆในหลายพื้นที่ เช่น โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้า โครงการท่าเทียบเรือ เป็นต้น    ด้วยเหตุนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีภารกิจหน้าที่ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงกำหนดจัดการสัมมนาเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสมัครงาน ข่าวสารภายใน ค้นหา
การสัมมนาเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อม 26-27 กรกฎาคม 2559 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและสนับสนุนองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 11/07/2559 16:07 น. จำนวนผู้เข้าชม 269
หนังสือเหลียวหลัง แลหน้า HIA/EHIA ในประเทศไทย ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและสนับสนุนองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 19/02/2559 11:45 น. จำนวนผู้เข้าชม 444
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีดีเด่น ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2559 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและสนับสนุนองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 20/01/2559 11:55 น. จำนวนผู้เข้าชม 540
คนเราตัดสินใจเพื่อสิ่งแวดล้อม... ได้อย่างไร ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและสนับสนุนองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 15/10/2558 14:03 น. จำนวนผู้เข้าชม 446
รู้จัก เอช ไอ เอ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและสนับสนุนองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 15/10/2558 13:53 น. จำนวนผู้เข้าชม 479
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและสนับสนุนองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 31/08/2558 10:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 570
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1
ข้อมูลทั้งหมด 0 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 0
ข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1